Loading...
Eltip bermek we töleg

HormatlySha Coffeeweb sahypasynyň ulanyjylary, eltip bermek hyzmaty Aşgabat şäheriniň çäginde hem-de töleg nagt we nagt däl görnüşinde sagat 8:00 –den 22:00 çenli amala aşyrylýar. Munuň üçin teklip edilen töleg görnüşini saýlamaly "Terminaldan töleg" ya-da “Nagt töleg”. 

Saýtdan sargyt edeniňizden soňra operator size jaň edip sargydy tassyklar.

Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar. Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. 

Goşmaça soraglaryňyz ýa-da teswirleriňiz bar bolsa, jaň edip bilersiňiz ýa-da "Satyjy bilen habarlaşmak" bölüminde öz pikiriňizi we habaryňyzy goýup bilersiňiz.

 

Hormat bilen Şa Kofe maşgalasy.