Loading...
Biz barada

Sahypamyza hoş geldiňiz, bu ýere gelendigiňize örän şat.

Bu ýerde tagamlar ýa-da içgileri saýlap bilersiňiz, biz size bolsa islendik salgyňyza eltip bereris.

Şeýle hem, «Berkarar» söwda merkezindäki we «Ylham» seýilgähindäki kafemize baryp görmegi maslahat berýäris.Biz size maşgala ýaly garaýarys, şol sebäpli biz siziň rahatlylygyňyz we özüňizi gowy duymaklygyňyz üçin elimizden gelenini etmäge taýýar. Biz size köp görnüşli we tagamly iýmit we içgi hödürleýäris.

Atmosferany rahat we ýakymly edýän ýerleşýän ýerimize we interýerimize aşyk bolarsyňyz.

Kafede aýlanyp ýören uniformaly adamlary görersiňiz, iýmitimizden we hyzmatymyzdan razy bolýançaňyz sizi ýeke goýmazlar.

Şonuň üçin lezzet alyň dynç alyň, gaýta-gaýta gaýdyp gelmek isläp bilersiňiz.